VZDĚLÁVACÍ KURZY


Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postížením

Dvoudenní seminář

1. Zdravé formy sebevyjádření agresivity u lidí s MP
2. Sebeochrana pracovníků
3. Zkvalitnění podmínek v zařízení

  Tématické bloky:
 • úvod do problematiky
 • psychologie Agrese
 • sebeochrana pracovníků
 • hlavní zásady sebeochrany
 • praktické nácviky sebeochrany
 • hlavní zásady práce s klienty s agresivním chováním
 • komunikace
 • možnosti a podmínky v zařízení
 • supervize, rozbory a návrhy řešení konkrétních případů
MÍSTO: Škola SPMP Modrý klíč
ČAS: pá 9:00 – 17:00 / so 9:00- 16:00
LEKTOR: Petr Odstrčil a Milana Remarová
CENA: 2200 Kč

Psychosociální výcvik – podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociální oblasti

šestidenní seminář

1. podpora pracovníků v sociální oblasti při řešení náročných a konfliktních situací ve všech směrech
2. získání dovedností, které umožňují regenerovat vlastní potenciál sil a následně umožní dlouhodoběji pracovat v náročném prostředí
3. prohloubit schopnost týmové spolupráce
4. získat znalosti relaxačních technik
5. orientovat se v krizových situacích
6. prohloubit znalosti ze sebeochrany pracovníků
7. získat základní znalosti z psychiky člověka

MÍSTO: Škola SPMP Modrý klíč
ČAS: pá 9:00 – 17:00 / so 9:00 – 16:00
LEKTOR: Petr Odstrčil a Milana Remarová
CENA: 6600 Kč

Problematika sexuality u lidí s mentálním postížením

čtyřdenní seminář

1.část

 • proč je nutné se zabývat sexuální problematikou
 • seznámení se základními tématy
 • postoje k sexualitě MP
 • terminologie
 • tvorba protokolu sexuality
 • ontogeneze z hlediska sexuality
 • sexuální aktivity
 • antikoncepce
 • hlavní zásady řešení problematických situací souvisejících se sexuální problematikou

2.část

 • kontakt a péče
 • problematika sexuálního zneužívání
 • rozsah odpovědnosti pracovníků ohledně sexuality klientů
 • program vzdělávání a výcviku pracovníků
 • program osvěty pro rodiče a opatrovníky
 • hlavní zásady práce s klienty s agresivním chováním
 • principy sexuální výchovy
MÍSTO: Škola SPMP Modrý klíč
ČAS: pá 9:00 – 17:00 / so 9:00 – 16:00
LEKTOR: Petr Odstrčil a Milana Remarová
CENA: 4400 Kč

Výcvik ve vedení podpůrného dialogu

šestidenní seminář

Základní informace:
Výcvik obsahuje jak teoretické tak praktické části. Je především zaměřen na získání konkrétních dovedností s využitím vlastních individuálních potenciálů. V průběhu výcviku se účastníci budou seznamovat s postupy, které jsou v hovoru podporující. Dále se naučí rozpoznat intervence, které by popřípadě mohly situaci znesnadnit. Součástí programu je i nácvik technik zvyšující psychickou stabilitu, schopnost jasné komunikace a empatie. Ve výcviku se využívá přístupů a teorií z Krizové intervence, Gestalt terapie, Biosyntézy a PBSP. Celkový rozsah výcviku je 48 hodin.

  Tématické bloky:
 • základní teorie a principy vedení podpůrného dialogu
 • komunikace při vedení podpůrného dialogu
 • průběh podpůrného dialogu
 • jak zacházet sám se sebou při vedení podpůrného dialogu
MÍSTO: Škola SPMP Modrý klíč
ČAS: pá 9:00 – 17:00 / so 9:00 – 16:00
LEKTOR: Petr Odstrčil
CENA: 6600 Kč