DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM


Domov pro osoby se zdravotním postižením je registrovanou sociální službou se současnou kapacitou 5 uživatelů služeb. Tato služba završuje dlouhodobý plán rozvoje služeb Modrého klíče.Ke zřízení služby domova nás aktuálně vedly žádosti stávajících uživatelů denního a týdenního stacionáře. V rámci současných možností jsme byli schopni vyhovět žádostem pěti dospělých uživatelů týdenního stacionáře (3 ženy a 2 muži), jejichž životní situace vyžadovala rychlé řešení (3 uživatelé osiřeli, jedna uživatelka v péči babičky v pokročilém seniorském věku).

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby svým uživatelům celoročně každý den. Denní program v pracovní dny je plánován odděleně od „domácího“ programu (bydlení) tak, aby vytvářel běžný životní režim dospělého občana. Vzhledem k hloubce mentálního a kombinovaného postižení je služba poskytována celodenně.

Každý uživatel služby má kmenového (klíčového) pracovníka, který zodpovídá za vypracování a naplňování individuálního plánu rozvoje uživatele směřujícího k formulování a uskutečňování osobního cíle. Ten vychází ze zájmů a potřeb uživatele služby.

Mezi samozřejmé základní činnosti poskytování sociální služby pro všechny uživatele patří nezbytná pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy. Podporou rozvoje samostatnosti či spolupráce v této oblasti dosahujeme rozvoje sebepoznání a sebedůvěry i u uživatelů s nejtěžším postižením. Pro cílovou skupinu uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením jsou však velmi důležité následující činnosti, na které je v rámci individuálního plánování kladen hlavní důraz a sociální služba zde plní nezastupitelnou roli navazující na předcházející péči v rodině. K těmto činnostem patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další sociálně terapeutické činnosti: především rozvoj komunikace a vyjadřování vlastních potřeb, nácvik sociální interakce uvnitř i vně vrstevnické skupiny, postupný nácvik a procvičování jednoduchých pracovních postupů, orientace v prostředí, udržování již nabytých (školních a jiných) znalostí a dovedností a jejich další obohacování prostřednictvím aktuální zkušenosti apod.

V praxi to znamená, že program uživatele je plánován směrem k dosažení předem společně stanoveného cíle a je úměrně k věku, fyzickému a psychickému stavu uživatele strukturován do částí aktivizačních, výchovně vzdělávacích i relaxačních, které se mohou vzájemně také prolínat, a tak reagovat na měnící se aktuální stav uživatele. Program je doplněn odbornou fyzioterapeutickou péčí s vazbou na další pohybové aktivity.

Aktivizační i výchovně vzdělávací činnosti se soustředí na upevňování sebeobslužných dovedností a na činnosti, které v budoucnu mohou uživatelé uplatnit ve svém životě jak v procesu přirozeného osamostatňování, tak v případném budoucím hledání pracovního uplatnění. V rámci programu se tedy seznamují a zdokonalují v běžných praktických činnostech jako je úklid, nakupování, vaření, péče o domácnost, používání hromadné dopravy, rozvíjejí komunikačních schopností. Součástí sociálních služeb je nabídka aktivit pro smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách či o víkendech. Cílem těchto aktivit je navazování kamarádských vztahů a soužití v jiném kolektivu mimo domovskou skupinu nebo komunitu bydlení.

Pro ubytování tří uživatelek žen je vyčleněn bezbariérový prostor, který uživatelky využívaly již v rámci týdenního stacionáře, je jim dobře známý a cítí se v něm jako doma. Dále využívají vedlejší provozní místnosti: jídelnu s kuchyňským koutem, společenskou místnost, zahradu a další prostory. Pro dva uživatele muže je k dispozici byt 3 + 1 (uživatelé jsou chodící s mentálním postižením kombinovaným se smyslovým postižením a PAS, přístup do bytu není bezbariérový – 4 schody). Všem uživatelům domova je zajištěn pocit soukromí a intimity, mají k dispozici jednolůžkové ložnice.