VZDĚLÁVACÍ KURZY


Akreditace:

MSMT-22/2015-1-116

Základní informace:

Vzdělávání a rozvoj dítěte s postižením je vždy v rukou týmu odborníků různých profesí a děje se vždy v úzké spolupráci s rodinou. Úspěšnost pak závisí na spolupráci a koordinaci týmové práce. Mnohdy je u dětí, mládeže a dospělých lidí s MR tato práce komplikována výskytem problémového chování a agresivity.

  Seminář otevírá tři roviny pohledů na danou problematiku:
 • Zdravé formy sebevyjádření agresivity u lidí s mentálním postižením
 • Sebeochrana pracovníků
 • Zkvalitnění podmínek v zařízení
  Tematické bloky:
 • úvod do problematiky
 • psychologie agrese
 • sebeochrana pracovníků
 • hlavní zásady sebeochrany
 • praktické nácviky sebeochrany
 • hlavní zásady práce s klienty s agresivním chováním
 • komunikace
 • možnosti a podmínky v zařízení
 • supervize, rozbory a návrhy řešení konkrétních případů
Místo: Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk
Cena: 2600 Kč
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil a Ing. Mgr. Milana Remarová
Termín: Bude otevřen dle zájmu a naplnění kapacity
Akreditace:

MSMT-22/2015-1-116

Základní informace:

Vzdělávání a rozvoj jedince s postižením je vždy v rukou týmu odborníků různých profesí a děje se vždy v úzké spolupráci s rodinou. Úspěšnost pak závisí na spolupráci a koordinaci týmové práce. Proces plánování vzdělávací cesty je příležitostí k pochopení potřeb jedince s postižením a realizace plánů pak možností k jejich naplňování.

Nácvik plánování a realizace plánu konkrétní činnosti a zamýšlení se nad souvislostí plánování vzdělávacího procesu a plánování životní cesty jedince s mentálním postižením a postižením více vadami přivádí speciálního pedagoga k otázce vlastní role a míry odpovědnosti v těchto procesech.

  Celkový rozsah semináře je 24 hodin a otevírá tři úrovně pohledu na danou problematiku:
 • Proces celoživotního vzdělávání jako prostor k uplatňování nových přístupů k člověku s mentálním postižením a postižením více vadami
 • Vzdělávání jako prostředek rozvoje dosažitelného stupně samostatnosti jedince s mentálním postižením a postižením více vadami
 • Kooperativní přístup k plánování ve vzdělávání zahrnující vzdělávaného jedince
  Tematické bloky:
 • Vymezení základních pojmů
 • Plánování ve vzdělávání
 • Metodiky a jejich vytváření
 • Konkrétní komunikace a vizualizace jako možný prostředek účasti jedince s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami na plánování
 • Prezentace a rozbor práce účastníků semináře
 • Škola jako příprava na dospělý život žáků s mentálním postižením a postižením více vadami
Místo: Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk
Cena: 3900 Kč
Lektor: Mgr. Petra Odstrčilová a Mgr. Radovan Netušil
Termín: Bude otevřen dle zájmu a naplnění kapacity
Akreditace:

MSMT-22/2015-1-116

Základní informace:

U personálu v pomáhajících profesích a u rodin dětí a žáků se speciálními potřebami, na základě dlouhodobého sledování, je pozorována vzrůstající únava, obtížné zvládání dlouhodobých stresových situací, projevy syndromu vyhoření, komunikační problémy jak mezi ošetřujícím personálem navzájem, tak mezi personálem a rodinami klientů, uzavřenost a zdravotní problémy.

Vzdělávání a rozvoj dítěte s postižením je vždy v rukou týmu odborníků různých profesí a děje se vždy v úzké spolupráci s rodinou. Úspěšnost pak závisí na spolupráci a koordinaci týmové práce.

Předpokladem prosperující týmové práce je chuť pracovat a tvořit, hledat cestu k cíli. Protože jde o práci s lidmi, je vhodné zvládnout komunikační dovednosti, poznat techniky, jak zvládat stresové situace, a hlavně, jak jim předcházet. Je důležité umět procítit sebe, klientelu včetně rodin, ale s ochranným prostorem. Nezbytné je umět se radovat, regenerovat síly, vážit si sama sebe, důvěřovat si.

  Výcvik účastníkům přináší:
 • Podporu pracovníků v sociální oblasti při řešení náročných a konfliktních situací ve všech směrech
 • Získání dovedností, které umožňují regenerovat vlastní potenciál sil a následně umožní dlouhodoběji pracovat v náročném prostředí
 • Prohloubení schopnosti týmové spolupráce
 • Získání znalosti relaxačních technik
 • Orientování se v krizových situacích
 • Prohloubení znalosti ze sebeochrany pracovníků
 • Získání základní znalosti z psychiky člověka
  Tematické bloky:
 • Komunikační dovednosti I.
 • Základní teoretické znalosti z psychiky člověka
 • Krizová intervence
 • Zvládání stresových a zátěžových situací
 • Práce s agresivitou
 • Relaxace I.
 • Komunikační dovednosti II.
 • Relaxace II.
 • Skupinová dynamika
Místo: Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk
Cena: 7800 Kč
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil a Ing. Mgr. Milana Remarová
Termín: Bude otevřen dle zájmu a naplnění kapacity
Akreditace:

MSMT-22/2015-1-116

Základní informace:

Výcvik obsahuje jak teoretické, tak praktické části. Je především zaměřen na získání konkrétních dovedností s využitím vlastních individuálních potenciálů. V průběhu výcviku se účastníci budou seznamovat s postupy, které jsou v hovoru podporující. Dále se naučí rozpoznat intervence, které by popřípadě mohly situaci znesnadnit. Součástí programu je i nácvik technik zvyšující psychickou stabilitu, schopnost jasné komunikace a empatie. Ve výcviku se využívá přístupů a teorií z Krizové intervence, Gestalt terapie, Biosyntézy a PBSP. Celkový rozsah výcviku je 48 hodin.

  Tematické bloky:
 • Základní teorie a principy vedení podpůrného dialogu
 • Komunikace při vedení podpůrného dialogu
 • Průběh podpůrného dialogu
 • jak zacházet sám se sebou při vedení podpůrného dialogu
Místo: Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk
Cena: 7800 Kč
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil
Termín: Bude otevřen dle zájmu a naplnění kapacity
Akreditace:

MSMT-22/2015-1-116

Základní informace:

Budeme-li se poctivě zamýšlet nad problematikou zkvalitnění života lidí s MR, nelze vyjmout ze širokého spektra jejich potřeb, přání a tužeb i oblast sexuální. Sexualita je podstatná a cenná součást lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý člověk, mladý nebo starý, s handicapem nebo bez něj, je sexuální bytost a má právo na prožití vlastní sexuality. Její projevy se liší podle možností, tužeb a potřeb každého jedince. Platí to bez výjimky i pro lidi s MR.

Jsme mnohdy ochotni zabezpečit těmto jedincům důstojné prostředí, ve kterém žijí, stravu, ošacení, vzdělání, kulturní a sportovní vyžití, ale k oblasti jejich sexuálních potřeb se stavíme mnohdy s rozpaky. Tyto rozpaky jsou však jen dokladem naší nedostatečnosti, neinformovanosti, někdy i intolerance pramenící z přijetí našich vlastních vzorů a forem ovlivněných naší výchovou (jiné normy minulé doby).

  Tematické bloky:

  1.část

 • Proč je nutné se zabývat sexuální problematikou
 • Seznámení se základními tématy
 • Postoje k sexualitě MP
 • Terminologie
 • Tvorba protokolu sexuality
 • Ontogeneze z hlediska sexuality
 • Sexuální aktivity
 • Antikoncepce
 • Hlavní zásady řešení problematických situací souvisejících se sexuální problematikou

2.část

 • Kontakt a péče
 • Problematika sexuálního zneužívání
 • Rozsah odpovědnosti pracovníků ohledně sexuality klientů
 • Program vzdělávání a výcviku pracovníků
 • Program osvěty pro rodiče a opatrovníky
 • Hlavní zásady práce s klienty s agresivním chováním
 • Principy sexuální výchovy
Místo: Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk
Cena: 5200 Kč
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil a Ing. Mgr. Milana Remarová
Termín: Bude otevřen dle zájmu a naplnění kapacity