Z HISTORIE PROJEKTU MODRÝ KLÍČ


Modrý klíč, o. p. s., je od 1. 1. 2014 nástupnickou organizací organizace Škola SPMP Modrý klíč, která vznikla pod hlavičkou Obvodního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 4 v květnu 1991 se záměrem řešit problematiku lidí s mentálním postižením a koncipovat péči o takto postižené tak, aby reagovala na jejich přímé potřeby a umožnila běžný život jejich rodin. Modrý klíč již na začátku své existence měl představu uceleného modelu komplexní péče o děti i dospělé občany s mentálním postižením, který by zahrnoval veškeré druhy pomoci – od rady při narození dítěte s postižením až po jeho začlenění do společnosti. Projekt je realizován postupně po jednotlivých etapách.

Příčinou vzniku Modrého klíče byla situace v péči o mentálně postižené v Praze v roce 1991, která se vyznačovala přeplněností stávajících státních ústavů. Čekací doba na umístění byla minimálně 10 let a na umístění v Praze nebyla prakticky žádná šance. Lidem s těžším stupněm postižení byl automaticky doporučován celoroční pobyt, přičemž ústavy s celoročním pobytem kromě ÚSP v Praze 4 v Sulické ul. byly mimo Prahu. Koncem osmdesátých let se stupňovala nespokojenost rodičů. Prostor pro jejich aktivitu se však otevřel až po „Sametové revoluci“. Začala vznikat jednotlivá zařízení pro lidi s mentálním postižením, která částečně doplňovala péči v ÚSP.

Dlouhodobé představy o sociálním zařízení nového typu pro děti s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami v projektu Modrý klíč získaly v květnu 1991 konkrétní podobu. V srpnu Modrý klíč získal právní subjektivitu, 23. října předala poliklinika v Soukalově ulici budovy bývalých jeslí Modrému klíči do pronájmu a okamžitě byla započata rekonstrukce objektu za účelem změny užívání.
V březnu 1992 byl zahájen provoz denního a týdenního stacionáře (kapacita zařízení byla 35 osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami, z toho deseti klientům bylo umožněno bydlení od pondělí do pátku).

V září 1993 byl provoz rozšířen o dílnu v hospodářském pavilonu vedlejší mateřské školy. Zde našlo pracovní uplatnění 13 lidí se zdravotním postižením. V květnu 1995 dílna získala statut chráněné dílny.
Na základě velkého počtu uchazečů o umístění v zařízení Modrý klíč byl v roce 1994 zpracován rozšiřující projekt. Tento projekt již také zahrnoval poradenství, zařízení na úrovni mateřské školy, speciální školu, program odborné přípravy na zaměstnání v rámci stacionářů, chráněné dílny, chráněné byty a domovy. Modrý klíč od svého vzniku nabízel svou pomoc a své služby

lidem s mentálním postižením bez rozdílu hloubky postižení. Proto mezi klienty přibývalo těch, kteří byli vyloučeni z jiných zařízení (i státních) právě pro hloubku postižení, nezvladatelné chování či agresivitu.
V září 1995 došlo k praktickému rozšíření projektu. Modrý klíč získal do pronájmu další budovu sousední mateřské školy, kde se začala uskutečňovat praktická výuka dospívajících a dospělých klientů. Postavením zahradního domku a přístavbou a nástavbou hlavního pavilonu Modrého klíče došlo k uzavření 1. etapy realizace rozšiřujícího projektu Modrý klíč.

V době od ledna do července 1996 bylo přijato dalších 15 osob s mentálním postižením. Tehdy byly nejmladšímu klientovi 3 roky a nejstaršímu 45 let.
Ke dni 1. 1. 1997 měl Modrý klíč v péči 68 klientů.
Dnem 1. 9. 1997 se Modrý klíč rozdělil na dva právní subjekty: Modrý klíč SPMP Praha 4 a Soukromá speciální mateřská škola – nadace Modrý klíč, která byla transformována v roce 1999 na obecně prospěšnou společnost Soukromé speciální školy – Modrý klíč, o. p. s.
V říjnu 1997 Modrý klíč uskutečnil další krok v naplňování rozšiřujícího projektu.

Byl zahájen program bydlení v rámci týdenního stacionáře ve dvou bytech (jeden přímo v areálu Modrého klíče a druhý v přilehlém sídlišti) pro klienty s autismem. V lednu 1998 byl zprovozněn další byt, tentokrát na Jižním městě, a v říjnu 1998 doplnil projekt bydlení týdenního stacionáře čtvrtý byt na Vyšehradě. Všechny byty měly společný cíl – vytvořit domov (i když zatím v rámci týdenního stacionáře), kde se klient uvolní, odpočine si od všech řízených akcí aktivizačních činností, včetně fyzioterapie a pohybových aktivit,

nezbytných pro jeho celkový psychický i fyzický rozvoj. Klienti zde žili a žijí v malých komunitách s dopomocí asistentů. Asistenti zastupují funkci rodičů a vytvářejí klientům bezpečné zázemí. Podporují jejich samostatnost, zpřístupňují jim program zájmový i rekreační, zajišťují kvalitní funkčnost domácnosti. Asistenti také podporují styk klientů s rodinou.
V lednu 1999 Modrý klíč poskytoval služby 90 klientům. Ve stacionáři se klienti začali zacvičovat v pracovních dovednostech pro obory zahradnictví, pomocný kuchař,

tkalcovství, keramika, práce s kovem a dřevem, sanitářství. Vše bylo doplněno nezbytnou rehabilitací a individuálními terapiemi. K přirozenému osamostatňování napomáhalo prostorové řešení komplexu budov, které měl Modrý klíč v pronájmu. Klienti postupně sami přecházeli mezi jednotlivými objekty (důvody byly různé – donáška obědů, rehabilitace, individuální výuka) a ze samostatného pohybu čerpají radost i užitek.
„Přístavba a nástavba chráněných dílen Modrý klíč“ byla zahájena v září 1998 a dokončena v říjnu 1999.

Oficiální provoz nových chráněných dílen započal v prosinci 1999. Tato akce umožnila dalším 25 osobám s mentálním postižením najít své místo ve společnosti – uplatnit se na trhu práce – a dále vytvořila pracovní místa pro 5 asistentů chráněných dílen. Celkový počet klientů Modrého klíče se zvýšil na 100 osob.
V červenci 1999 započala další část postupné dostavby areálu Modrého klíče „Vestavba prádelny do atria v objektu Školy Modrý klíč“. Byla dokončena v roce 2000 a současně umožnila i rozšíření rehabilitačního zázemí Modrého klíče.

V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hospodářského pavilonu, který slouží provozu kuchyně.
Koncem roku 2002 se v prostorách rehabilitačního pavilónu začal realizovat projekt „Rekonstrukce a modernizace bazénu a vodního hospodářství v Modrém klíči“. V roce 2003, 2004 i 2005 se v této akci pokračovalo, ale z finančních důvodů bylo dokončení převedeno do dalšího roku.
V prosinci roku 2005 byl zprovozněn po vnitřních úpravách další byt týdenního stacionáře. Nachází se v areálu zařízení se samostatným vstupem a je určen pro komunitu 4 klientů.

O prostupnosti a otevřenosti jednotlivých stupňů zařízení a o cílevědomém směřování k osamostatňování klientů a jejich přípravě k možné integraci svědčí skutečnost, že koncem roku 1995 se 2 klienti zapojili do normálního pracovního poměru, v roce 1997 se jeden klient přemístil do běžné mateřské školy, v září 1999 se integrovaly 3 děti do běžné pomocné školy, v září 2000 přešly další dvě děti do zvláštní školy, avšak jedno dítě se vrátilo zpět do Modrého klíče pro neklidné chování, v letech 2002 a 2003 byli další 4 klienti chráněných dílen integrováni do běžného pracovního poměru.

Rok 2006 byl přípravou na realizaci investičního projektu „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“, který byl skutečně zahájen dne 30. 10. 2006.
V roce 2007 pokračoval tento investiční projekt a byl úspěšně dokončen dne 31. 8. 2007. Nové prostory byly slavnostně otevřeny 14. září 2007.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový Zákon o sociálních službách, a tak došlo ke změně struktury stávající organizace. Modrý klíč se stal poskytovatelem sociální služby: denní stacionář pro 74 uživatelů služeb,

týdenní stacionář pro 27 uživatelů služeb, odlehčovací služby pro 15 uživatelů. Dále Modrý klíč provozoval chráněné dílny pro 38 pracovníků se ZPS, vytvořil a provozoval chráněná pracovní místa pro dalších 12 lidí s mentálním postižením a se ZPS. Od 1. března 2008 se začal realizovat nový projekt „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, provozní etapa“ financovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hl. m. Prahy.

V lednu 2008 Modrý klíč začal přípravné práce na novém investičním projektu „Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“, který byl v rámci operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK) financovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem Hl. m. Prahy a Modrým klíčem a zároveň proběhly přípravné práce k projektu „Výstavba týdenního stacionáře pro 12 uživatelů služeb“. Projekt byl schválen, proběhlo stavební řízení. Projekt výstavby ubytovacích kapacit

týdenního stacionáře byl plně hrazen z vlastních zdrojů Modrého klíče. K tomuto účelu byla také směřována veřejná sbírka s názvem „Odemkněte srdce Modrým klíčem“ a výtěžek dárcovské SMS.
Finanční situace roku 2009 byla velice nestabilní. Pět uživatelů týdenního stacionáře přešlo do celoročních zařízení.
Modrý klíč v roce 2010 dobudoval další speciální pracoviště v rámci stávajících budov. Byl ukončen projekt „Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“.

Dále byl ukončen projekt „Vybudování nových ubyto-vacích prostor týdenního stacionáře“ a do nového bydlení se přestěhovalo 12 klientů.
Rok 2011 naplňoval projekt OPPK a byla předána první zpráva udržitelnosti tohoto projektu. Začátkem roku proběhla rekonstrukce hospodářského pavilonu objektu Smolkova 566 včetně opravy elektroinstalace a střechy. Koncem roku byl splněn záměr doplnit počet uživatelů a zaměstnat potřebný počet pracovníků. Byla naplněna kapacita denního stacionáře 88 uživatelů,

týdenního stacionáře 27 uživatelů a dalších 5 klientů pokračovalo v Modrém klíči pracovní rehabilitací bez sociální služby.
Rok 2012 byl plně zaměřen na stabilizaci provozu v duchu poslání sociálních služeb, proškolování nových pracovníků a další vzdělávání všech pracovníků. Uživatelé po adaptačním období v nových prostorách se začali rozvíjet v náplních jednotlivých skupin (zahradníci, sanitáři, recepční, kuchaři). V létě tohoto roku se uskutečnila úprava bezbariérových vstupů do denního stacionáře,

byl plně automatizován provoz úpravny vody pro rehabilitační bazén, byly instalovány stropní zvedáky do dvou cvičeben fyzioterapie v objektu Smolkova 567/2. Kapacita služeb byla naplněna.
Rok 2013 byl přípravou na změnu stávající právní subjektivity jednotky občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Nová organizace Modrý klíč, o. p. s., je tedy nástupnickou organizací navazující na více než dvaadvacetiletou historii poskytovatele sociálních služeb Škola SPMP Modrý klíč. Důvodem změny právní formy poskytovatele byl nový Občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Toto nástupnictví je zaneseno v zakládací listině společnosti a také ve Výpisu z rejstříku o. p. s. vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1059). K 31. 12. 2013 byly ukončeny veškeré stávající smlouvy, převeden majetek movitý i nemovitý.

V roce 2013 se stabilizoval pracovní tým a sociální služby byly poskytovány v plném plánovaném rozsahu. Investiční akce se uskutečnily díky darům a veřejné sbírce. Byly instalovány další dva stropní zvedáky (jeden do cvičebny fyzioterapie a druhý na WC) v objektu Smolkova 566/4. Dále byla instalována vířivá vana do rehabilitačního pavilonu, proběhla úprava mikrobusu s montáží nájezdové plošiny. Do dílen byla zakoupena řezačka papíru.
V roce 2014 k vylepšení prostorových podmínek přispěla oprava části přízemí pavilónu 2 areálu Smolkova 567/2, dále byly vylepšeny prostory areálu Smolkova 566/4, a to prostor papírenské dílny a výměna starých již nefunkčních stropních zářivkových těles v prostoru jedné aktivizační dílny. Mimo vnitřní prostory byla dokončena další část bezbariérových

chodníků v zahradě včetně úpravy posezení a osazení „pohyblivého chodníku“ pro aktivaci pohybu, rovnováhy a tělesný rozvoj uživatelů služeb. Díky podpoře od sponzorů a z veřejné sbírky byly též pořízeny investice, a to třítroubá pec pro varnu centrální kuchyně a mobilní zvedák s váhou pro denní stacionář.
V roce 2015 a 2016 se sociální služby potýkaly s personálním oslabením. Chybějící úvazky byly doplněny prací na OON. Pracovníci statečně vykrývali oslabená místa, služba jako taková nepozbyla na kvalitě. Významnou akcí bylo pořízení nové zvedací rampy minibusu a výměna jeho motoru, díky které byl nadále zajištěn plnohodnotný svoz a rozvoz uživatelů s tělesným postižením. Kvalitu sociální služby zvýšila velká oprava terénu a cest na zahradě areálu Smolkova 567/2, která byla během dvou let dokončena.