ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ


Organizace Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální, o. p. s., je součástí projektu Modrý klíč. Posláním organizace je zpřístupňovat vzdělávání dětem s těžšími formami mentálního postižení a s postižením více vadami. Úkolem je rozpoznávat a rozvíjet zachovalé schopnosti a nadání žáků. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu školy Modrý klíč ZŠS a MŠS, o. p. s., sestaveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání ZŠS díl II. – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je zaměřeno hlavně na oblasti: komunikace a socializace, vnímání a poznávání, sebeobsluhy a pracovních návyků, pohybu a oblast zájmů. Žáci pracují podle Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) sestavovaných vždy na dobu jednoho roku. Tyto plány sledují naplňování individuálně stanovených dlouhodobých cílů a jsou dále rozpracovávány do Měsíčních tematických plánů. Veškeré plány vycházejí z potřeb a dosažené úrovně každého žáka v jednotlivých vývojových oblastech.

Počet otevíraných tříd se v jednotlivých letech mění a odpovídá aktuálním potřebám a možnostem organizace.

Historie

1.9.1996 školské zařízení bylo zařazeno do sítě MŠMT ČR
1.9.1997 školské zařízení se stalo samostatným právním subjektem s názvem Soukromá speciální mateřská škola – nadace Modrý klíč
2.11.1998 došlo (na základě § 35 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) k transformaci nadace na obecně prospěšnou společnost s názvem Soukromé speciální školy – Modrý klíč, o.p.s.
1.9.1999 Modrý klíč, o.p.s. vřazeny do sítě škol ČR
1.5.2006 byl (na základě zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) název změněn naModrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.